Corona-viruset (COVID-19)

så här arbetar vi på Kavat Vård i den pågående pandemin

Ingen har ju kunnat undgå hur corona-pandemin sveper över världen, vårt land och svensk äldreomsorg.

 

Redan den 25 februari upprättade Kavat Vårds krisgrupp en beredskapsplan, som vi omgående började arbeta efter. Den 11 mars införde vi besöksförbud på alla våra verksamheter.

 

Dödligheten i covid-19 är hög för särskilt boende i hela region Stockholm. Det är förstås förfärligt. Men det är också flera som blir friskförklarade. Det tycker vi är fantastiskt, med tanke på att de flesta som bor på ett äldreboende i grunden är sköra och har många diagnoser. De äldre är beroende av vår hjälp på många sätt, vilket gör att det inte kan isoleras helt.

 

Nu gäller det att trots kurvor som pekar nedåt hålla fast vid alla de rutiner vi slipat till perfektion, fortsatt idka fysisk distansering och för närstående att tyvärr inte besöka de som bor hos oss. Så fortsätter vi att tillsammans begränsa smittspridningen.

SMITTLÄGET HOS OSS.

Idag, den 6 juli, har ingen boende covid-19. Sedan mitten av maj har ingen eller endast enstaka äldre haft diagnosen covid-19.

 

Tidigare under våren har vi haft flera äldre som varit smittade av coronaviruset.

 

Vi kommer inte att löpande berätta vilka eller hur många som har covid-19, har avlidit eller friskförklarats. Däremot kommer vi alltid att svara på om det finns covid-19-positiva boende hos oss.

 

Du som bott hos oss ett tag, vet att vi aldrig pratar om boendes diagnoser. Vänner som avlider, hedrar vi på den våning hen bott på, det har vi alltid gjort och det fortsätter vi med. Jag förstår att det kan finnas en oro hos många och vill försöka minska den. Men vi är också skyldiga att värna enskilda individers integritet.

 

Det är viktigt för oss att informera om att inte alla dödsfall hos oss är Covid-19-relaterade. Även om situation nu är speciell så har vi aldrig tidigare informerat om hur många som avlider eller i vilka diagnoser. På ett äldreboende är det tyvärr en del av vår vardag att vänner lämnar oss.

DET HÄR GÖR KAVAT VÅRD FÖR ATT BEGRÄNSA SMITTSPRIDNING:

Genomförda åtgärder:
Besöksförbud sedan mitten av mars
, lagstiftat sedan den 1 april. Innebär också att föreläsare, frisörer, massörer, artister etc. inte heller har tillträde.

Regeringens nationella besöksförbud på äldreboenden gäller fram till och med den sista juni.

Fortsatt gäller stor försiktighet kring möjliga undantag från besöksförbudet och det rekommenderas i huvudsak endast vid vård i livets slut.

 

Vid symtom på covid-19 som gör att läkare bedömer att provtagning ska ske, informeras närstående;

  • Läkare informerar om testresultatet.
  • Övriga närstående på samma våning informeras om att smitta finns på våningen (självklart inte vem, patientsekretess råder).
  • Övriga närstående informeras att smitta finns i huset då den första gången konstateras.
  • Om smitta uppträder på annan våning än den ursprungliga, informeras närstående på den våningen.
  • Information till alla när ingen längre är smittad på enheten samt information om smittan skulle återkomma.

 

Samtliga som flyttar in på SÄBO provtas för covid-19

Region Stockholms särskilda sjukvårdsledning fattat beslut att samtliga personer som flyttar in på ett SÄBO ska provtas för covid-19.

 

Läkarronder på plats

Kavat Vård ansvarar inte för läkarinsatserna på våra äldreboenden. Det ansvaret ligger på Region Stockholm och gäller oavsett vårdgivare. Kavat Vård anlitar Capio Legevisitten för samtliga äldreboenden (utom Björksätra, som har Örbydoktorn). Självklart byter läkaren om till nya arbetskläder vid ankomst samt använder full skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad smitta.

Förändrade dagliga rutiner:

Städrutinerna är förstärkta och omfattar avtorkning av kontaktytor som t.ex. dörrhandtag, strömbrytare etc. flera gånger dagligen.

Inga större gemensamma aktiviteter äger rum, utan sker våningsvis med fysisk distans.

Gemensamma måltider intas med ökad fysisk distans. Personal lägger upp mat på tallriken och bufféer förekommer inte längre.

Den som önskar, får gärna inta sina måltider i sin lägenhet. Det måste inte bestämmas vilken eller hur många.

Musikunderhållning och utevistelse

Vi har fått besök från skolor, körer och musiker som har sjungit och spelat för oss på säkert avstånd utomhus – balkongkonserter. Det har varit väldigt uppskattat och något vi gärna vill fortsätt med. Det är inte förbjudet för våra boende att röra sig ute – tvärtom uppmuntrar vi det – men då alltid i sällskap av personal. Alla ska hålla fysisk distans (2 meter) till andra personer. Personalen kommer att använda arbetskläder och visir för din säkerhet.

 

Personal:

All personal har testats för covid-19. Fortlöpande testning sker av nyanställda och medar-betare som kommer åter efter sjukdom. Påvisar man spår av virus får man naturligtvis gå hem igen och testas på nytt inför återgång till arbetet.

84 procent av våra medarbetare har en undersköterskeutbildning. All personal går årligen en e-utbildning i basala hygienregler.

All personal uppmanas stanna hemma från arbetet vid minsta symtom.

All personal använder alltid arbetskläder, som tvättas dagligen eller ännu oftare vid behov.

Personal arbetar huvudsakligen på en våning. Om hen måste bistå på annan våning, byter hen arbetskläder.

 

Skyddsutrustning:

Vi påminner, uppdaterar och handleder personal i basala hygienrutiner samt hur man vid behov använder skyddsutrustning.

Personal bär alltid full skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad smitta.

Vi har gott om skyddsutrustning, som t ex munskydd, visir, förkläden, handskar, handdesinfektion och ytdesinfektion.

Vi använder visir också vid nära vård av äldre utan symtom på, eller konstaterad, covid-19.

Äldre personer som drabbas av covid-19 isoleras om möjligt i sin lägenhet och vårdas av särskilt utsedd personal.

 

Kontakt med närstående under besöksförbud:

Önskar du hjälp med kontakt med dina närstående? Be personalen om hjälp, det finns Ipads att boka för t.ex Facetime-samtal. Självklart bistår vi gärna med vanliga telefonsamtal också!

Att mötas med en plexiglasskiva mellan den äldre och närstående – ”pleximöten” – är en möjlighet vi erbjuder på alla enheter med början i slutet av maj.

 

Vård i livets slut:

Vi är utbildade att ge vård och omsorg vid vård i livets slut. Vi är också vana att göra det då det inte finns någon närstående som kan närvara, men det är klart att vi önskar att allt var som vanligt så att ni som kan och önskar kunde finnas där.  Det är också om och när den stunden kommer som de palliativa medicinerna sätts in. Det görs för alla som då behöver.

 

Om läkaren och sjuksköterskorna bedömer att din närstående närmar sig vård i livets slut, så kan vi utifrån situation där det bedöms möjligt, göra ett avsteg från besöksförbudet för att ta ett avsked.

 

Max två anhöriga kan göra ett besök för avsked. Är den döende smittad av covid-19 ska skyddsutrustning bäras och ni som närstående ska informeras om de risker ett besök innebär. I de fall skyddsutrustning inte kan erbjudas vid avsked ska information om detta ges. Avsked kan också ombesörjas av begravningsbyrå.

Demenssjuka och covid-19

60 procent av alla som bor på ett äldreboende har en demensdiagnos. Personer med en ibland mycket kraftig kognitiv nedsättning kan ha mycket svårt att förstå varför man inte ska röra sig runt i lokalerna, varför det är viktigt att tvätta händerna, varför vi inte längre kramas eller bli rädda av skyddsutrustning för att nämna några exempel. Vi försöker stödja den äldre att vistas så mycket det går i den egna lägenheten samt hålla fysisk distans till övriga på våning.

 

Stockholms stad erbjuder ett separat äldreboende avsett för covid-19 positiva demenssjuka äldre som inte går att isolera. Tanken är att möjliggöra en tillfällig placering på detta boende under sjukdomsperioden för att undvika vidare smittspridning. Det förutsätter närståendes godkännande och hänsyn måste naturligtvis tas till den enskildes förutsättningar att klara en flytt.

 

Varför skickas inte min närstående in till akutsjukvården eller geriatriken?

Om läkaren som ansvarar för din närstående bedömer att det finns några indikationer på att hen behöver skickas in akut så kommer det att göras.

 

Oftast blir vård på sjukhus inte aktuellt, därför att den vård och omsorg som ges inom äldreomsorgen inte på något vis är sämre än annan vård. Din närstående mår sannolikt bättre av att få vara kvar i den miljön han eller hon känner sig trygg i och att vårdas av personer som känns igen, än att vårdas inom akutvården.

 

Kohortvård:

Kohortvård innebär att särskilt avdelad personal vårdar de som har smitta. Så har vi arbetat med covid-19-sjuka sedan dag ett och det är ett arbetssätt som är väl känt inom vården och omsorgen och som tillämpas vid t ex utbrott av magsjuka.

 

Man kan också överväga att ”kohortvårda” en hel våning, givet att samtliga boende är sjuka i covid-19. Vi har flyttat boende som insjuknat med covid-19 från en våning till en våning där det redan finns äldre med smitta. Berörda är naturligtvis vidtalade. För den smittade innebär det personal som är trygga i situationen och kanske till och med immuna. För oss som vårdgivare underlättar det bemanningen. För våningen hen flyttar från, innebär det bättre förutsättningar för minskad smittspridning.

STÄDNING OCH SANERING

Vår städfirma är trygga och kunniga i städning av lokaler också med smitta. Vi har en god dialog och har inte minskat på städningen. De använder arbetskläder, munskydd och byter skoskydd mellan våningar. De håller avstånd från både personal och boende.

 

Vi har ett samarbete med ett företag som är experter på smittsanering. De ansvarar också för flyttar. Nu när närstående inte kan komma in i lokalerna för att tömma en lägenhet anlitar vi denna firma, som med skyddsutrustning, (och vid behov av särskild sanering), packar och flyttar ett hem. Vid behov smittsaneras tillhörigheterna och lägenheten. Vid inflytt bistår vi också då med hjälp att ställa i ordning den nya lägenheten.

 

Detta är inte en tilläggstjänst, utan något vi tar på oss då närstående inte lämnas något alternativ.

ÖVRIG INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Läkarorganisation

Region Stockholm förser oss med läkarinsatser. Vi anlitar Capio Legevisitten på alla äldreboenden utom Björksätra, som anlitar Örbydoktorn. Vår Medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) har regelbundna, mer frekventa, avstämningar med dessa organisationer.

 

Information till närstående generellt

Kavat Vård kommer att fortsätta skicka generell information vid behov, hittills har det inneburit en gång per vecka. Verksamhetschef skickar ut månadsbrev i början av varje månad, med mer specifik information för boendet.

 

Personal på boendet svarar på mail och telefon, men då antalet förfrågningar via dessa kanaler är stort, ber vi om förståelse för att vi också behöver prioritera.

 

Övriga frågor

Om du har frågor eller funderingar, vänd dig i första hand till ansvarig verksamhetschef.

 

Du är också välkommen att kontakta:

Kvalitetschef/MAS: Lise-Lotte Henretta  Telefon: 08-580 047 07

Vice VD: Annika von Axelson Telefon: 08-580 047 05

VD: Elisabet Keussen Telefon: 08-580 047 02

ALLMÄNNA FRÅGOR

Har du allmänna frågor med anledning av coronaviruset, kan du ringa Folkhälsomyndigheten på telefon 113 13 eller besöka deras hemsida www.folkhalsomyndigheten.se

 

STÖD OCH RÅDGIVNING

Det finns flera hjälplinjer som är helt kostnadsfria att ringa. På 1177.se hittar du mer information och tips på vilka du kan kontakta för hjälp och stöd.

 

Röda korsets stödtelefon kan du ringa om du känner oro eller behöver någon att prata med. De som svarar har utbildning i psykologisk första hjälpen.

Telefonnummer: 0771-900 800

Telefontider: Måndag till fredag kl. 12.00-16.00

Hemsida: Rodakorset.se

 

Äldrelinjen är för dig som är 65 år eller äldre. Med anledning av utbrottet av covid-19 har de utökat sina öppettider.

Telefonnummer: 020-22 22 33

Telefontider: Måndag till fredag kl. 8.00-19.00 och helger kl. 10.00-16.00

Hemsida: Mind.se

 

Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon som drivs av Anhörigas riksförbund.

Telefonnummer: 0200-239 500

Telefontider: Måndag-tisdag och torsdag-fredag kl. 10.00-12.00 och 13.50-15.00 samt onsdagar kl. 19.00-21.00.

Hemsida: Anhorigasriksforbund.se

 

BREV TILL NÄRSTÅENDE TILL BOENDE HOS KAVAT VÅRD AB

I samband med Corona (Covid-19) pandemin har vi skickat ut en mängd informationsbrev till anhöriga/närstående.

Klicka här för att se alla informationsbrev.